Search form

Matalikilo 5:17

17Aboobo mazuba oonse Mahalalele ngaakapona akasika kumyaka iili myanda iili musanu aitatu amakumi aali musanu aane amyaka yosanwe, elyo wakafwa,