Search form

Matalikilo 5:2

2Wakabalenga boonse, mwaalumi amwanakazi, alimwi wakabalongezya akubaulika izina lyaAdamu mubuzuba obo nibakalengwa.