Search form

Matalikilo 5:20

20Aboobo mazuba oonse Jaredi ngaakapona akasika kumyaka iili myanda iili musanu aine amakumi aali musanu alimwi aibili, elyo wakafwa.