Search form

Matalikilo 5:22

22Nkabela naakamana kuzyala Metusela, Enoki wakali kweenda a-Leza myaka iili myanda yotatwe, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.