Search form

Matalikilo 5:26

26Alimwi mazuba Metusela ngaakapona naakamana kuzyala Lameki akasika kumyaka iili myanda iili musanu aibili amakumi aali musanu aatatu amyaka yobile, nkabela wakazyala bana balombe abasimbi.