Search form

Matalikilo 5:30

30Nkabela mazuba Lameki ngaakapona naakamana kuzyala Nowa akasika kumyaka iili myanda yosanwe amakumi aali musanu aane amusanu, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.