Search form

Matalikilo 5:31

31Aboobo mazuba oonse Lameki ngaakapona akasika kumyaka iili myanda iili musanu aibili amakumi aali musanu aabili amyaka iili musanu aibili, elyo wakafwa.