Search form

Matalikilo 5:4

4Lino mazuba Adamu ngaakapona naakamana kuzyala Seti akasika kumyaka iili myanda iili musanu aitatu, alimwi wakazyala bana balombe abasimbi.