Search form

Matalikilo 50:17

17Mbuboobu mbumweelede kwaambila Josefa. Wence ulekelele bakulana bako milandu yabo azibi zyabo, nkaambo bakakucitila bubi. Lino twakumbila kuti utulekelele milandu yesu tobalanda ba-Leza wauso. Mpawo Josefa wakalila naakamvwa majwi aabo.