Search form

Matalikilo 50:26

26Elyo Josefa wakafwa, Kali amyaka iili mwanda akumi lyomwe, Nkabela bakayanika mutunta wakwe akumubika mucilondwedo mu-Egepita.