Search form

Matalikilo 50:8

8aluzubo loonse lwa-Josefa, ababunyina, aluzubo lwawisi. Bacece babo luzutu, ambelele zyabo aŋombe zyabo, nzebakasia munyika ya-Goseni.