Search form

Matalikilo 6:13

13nkabela Leza wakaambila Nowa kuti, Ndakanza kumanisya bantu boonse, nkaambo nyika ilizwide luuni nkaambo kabo. Ncobeni njoobanyonyoona anyika yoonse.