Search form

Matalikilo 6:15

15Mbuboobu mboelede kubucita. Bulamfu bwabwaato buleelede kuba tukokola tuli myanda yotatwe, bwaamba bwabo bube tukokola tuli makumi osanwe, abwiime bwabo bube tukokola tuli makumi otatwe.