Search form

Matalikilo 6:16

16Ucite impulunguzyo mubwaato, zibe kakokola komwe kuzwa kulululi, Awalo mulyango wabwaato uubike mulubazu lwabo. Alimwi yaka zimpetu zyaansi, azimwi zyabili zyakujulu, azimwi zyatatu kujulu lyazeezyo.