Search form

Matalikilo 6:5

5Lino Jehova wakabona kuti bubi bwabantu baansi bulayoosya, amiyeeyo yoonse bantu njibayeeya mumyoyo yabo mibi luzutu mazuba oonse,