Search form

Matalikilo 7

Nowa mbwaakanjila mubwaato akuvunwa Kuzambangulwe

1-Lino Jehova wakaambila Nowa kuti, Njila mubwaato, webo abeŋanda bako boonse, nkaambo nduwe olike ngombwene kuti uliluleme mumeso aangu akati kabasyasunu. 2-Tolelela banyama bamisyobo yoonse iisalala, musanu ababili mumusyobo umwi aumwi, beenze abazyazi, Abalo banyama batasalali, tola bobile bobile, beenze abazyazi. 3Abalo bayuni bakujulu, tola musanu ababili mumusyobo umwi aumwi, beenze anseke, kuti ulondole inyungu zyabo ansi. 4-Nkaambo kwasyaala mazuba aali musanu aabili buyo, lino njoowisya imvula ansi mazuba aali makumi one, isikati amasiku, nkabela njoozizaanya baumi boonse mbendakalenga ansi. 5-Mpawo Nowa wakacita zyoonse Jehova nzyaakamulailila.

6Nowa kajisi myaka iili myanda iili musanu aumwi, izambangulwe nilyakasika ansi. 7-Lino Nowa wakanjila mubwaato, walo abanakwe abana bakwe abamukabana bakwe, kuti bavunwe kumaanzi aazambangulwe. 8Nkabela banyama basalala, abanyama batasalali, abayuni, abauka boonse bayavula ansi, 9akati kamisyobo yoonse biyo mwakanjila mubwaato kuli-Nowa bobile bolile, mweenze amuzyazi, mbubonya mbuli Leza mbwaakalailila Nowa. 10Lino mazuba aali musanu aabili naakamana, maanzi aazambangulwe akasika ansi.

11-Mumwaka wamyanda iili musanu aumwi wabuumi bwa-Nowa, mumwezi wabili, mubuzuba bwakumi amusanu aabili bwamumwezi, tusensa toonse twamatoolo twakasinkuka, azyalo zipulo zyakujulu zyakajalulwa. 12Nkabela mucobocobo wakali kuwa ansi mazuba aali makumi one, isikati amasiku. 13Mubuzuba obo mbubonya Nowa wakanjila mubwaato, walo, a-Semu a-Hamu a-Jafeti bana ba-Nowa, amuka-Nowa, abanakazi botatwe babana bakwe. 14Bakatolelela banyama bamisyobo yoonse, iŋombe zyamisyobo yoonse amisyobo yoonse yabauka bayavula ansi, amisyobo yoonse yabayuni, atuyuni toonse twamisyobo misyobo. 15Boonse bakanjila mubwaato kuli-Nowa, bobile bobile bamisyobo yoonse iili abuumi. 16-Nkabela abo ibakanjila bakali beenze abazyazi bamisyobo yoonse, mbubonya mbuli Leza mbwaakamulailila. Mpawo Jehova wakamujalila.

17Lino izambangulwe lyamaanzi lyakali ansi mazuba aali makumi one, nkabela maanzi akavula, akasumpula bwaato akubutola kujulu kuzwa ansi. 18-Maanzi akavwandauka, avula loko ansi, aboobo bwaato bwakali kuya bweenda atala amaanzi. 19-Maanzi akavwandauka loko malaa ansi, mane lumwi malundu malamfu oonse aamunyika akabbila. 20Elyo maanzi akacili kuvwandauka mane akaba abulamfu bwatukokola tuli ikumi amusanu, twakusotoka zilundu zyoonse. 21-Lino baumi boonse baputa ansi bakafwa, nebaba bayuni neziba iŋombe nebaba banyama nebaba bauka bayavula ansi, abalo bantu boonse. 22-Boonse ibakali ampemo zyakuyooya, boonse ibakali anyika injumu, boonse buyo bakafwa. 23-Boonse baumi bakali ansi bakaziminganizigwa, nebaba bantu neziba iŋombe nebaba bauka nebaba bayuni bakujulu. Boonse bakaziminganizigwa. Kwasyaala Nowa alike abaabo mbaakali abo mubwaato. 24-Nkabela maanzi akali kuvwandauka ansi mazuba aali mwanda amakumi osanwe.