Search form

Matalikilo 7:1

Nowa mbwaakanjila mubwaato akuvunwa Kuzambangulwe

1Lino Jehova wakaambila Nowa kuti, Njila mubwaato, webo abeŋanda bako boonse, nkaambo nduwe olike ngombwene kuti uliluleme mumeso aangu akati kabasyasunu.