Search form

Matalikilo 7:11

11Mumwaka wamyanda iili musanu aumwi wabuumi bwa-Nowa, mumwezi wabili, mubuzuba bwakumi amusanu aabili bwamumwezi, tusensa toonse twamatoolo twakasinkuka, azyalo zipulo zyakujulu zyakajalulwa.