Search form

Matalikilo 7:23

23Boonse baumi bakali ansi bakaziminganizigwa, nebaba bantu neziba iŋombe nebaba bauka nebaba bayuni bakujulu. Boonse bakaziminganizigwa. Kwasyaala Nowa alike abaabo mbaakali abo mubwaato.