Search form

Matalikilo 7:4

4Nkaambo kwasyaala mazuba aali musanu aabili buyo, lino njoowisya imvula ansi mazuba aali makumi one, isikati amasiku, nkabela njoozizaanya baumi boonse mbendakalenga ansi.