Search form

Matalikilo 8:13

13Lino mumwaka wamyanda iili musanu aumwi amwaka omwe, mumwezi mutaanzi, mubuzuba butaanzi bwamumwezi, maanzi akayuminina ansi. Mpawo Nowa wakavumbula lululi lwabwaato, wasondela, wabona kuti nyika yayuma.