Search form

Matalikilo 8:21

21Mpawo Jehova naakamvwa bweema bubotu, Jehova wakaamba mumoyo wakwe kuti, Nsikooyootuka limbi nyika nkaambo kabantu pe, nkaambo miyeeyo yamoyo wamuntu mibi lyoonse kuzwa kubwanike bwakwe, alimwi nsikooyoouma limbi baumi boonse mbuli mbondakacita.