Search form

Matalikilo 9:12

12Alimwi Leza wakaamba kuti, Nceeci citondezyo cacizuminano cangu ncitutangene anywe, inywe abaumi boonse mbomuli abo mumazyalani oonse.