Search form

Matalikilo 9:5

5Ncobeni bulowa bwanu, bulowa bwabuumi bwanu, njoobuyandaula. Kumaanza aabanyama boonse njoobuyandaula, akumaanza aamuntu njoobuyandaula. Muntu umwi aumwi, kumaanza aamweenzinyina njooyandaula buumi bwakwe.