Search form

Matalikilo 9:6

6Kufumbwa muntu uutila bulowa bwamuntunyina, bulowa bwakwe alakwe buyootilwa kumaanza aamuntu, nkaambo muntu wakalengwa mucinkozya ca-Leza.