Search form

Levitiko 1:11

11Lino uleelede kumujaya kulubazu lwakunyika lwacipaililo kubusyu bwa-Jehova. Bapaizi, bana ba-Aroni, basansaile bulowa bwakwe koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo.