Search form

Levitiko 1:13

13Pele mala amyeendo, uleelede kuzisanzya amaanzi, Lino mupaizi acipaizye coonse, acitente acipaililo, cibe cituuzyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.