Search form

Levitiko 1:17

17Lino akwamaune mababa pele atapambauli, Elyo mupaizi acitente acipaililo, ankuni zili amulilo, cibe cituuzyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.