Search form

Levitiko 1:2

2Ambila bana ba-Israyeli kuti, Na kuli muntu akati kanu uuyanda kuletela Jehova cituuzyo, amusale zituuzyo zyanu kuzwa kumatanga aaŋombe nanka aambelele.