Search form

Levitiko 1:5

5Amane kucita obo, ajaye iŋombe kubusyu bwa-Jehova, Lino bapaizi bana ba-Aroni batambule bulowa, basansaile bulowa koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo cili kumulyango watente lyambunganino.