Search form

Levitiko 1:9

9pele mala amyeendo bazisanzye amaanzi. Lino mupaizi atente zyoonse buyo acipaililo, zibe cituuzyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.