Search form

Levitiko 10

Nadabu a-Abihu mbubakabisya

1-Lino Nadabu a-Abihu, bana ba-Aroni bakabweza umwi aumwi citentelo cakwe, bayokolola mulilo, babika tununkilizyo, bapaizizya Jehova mulilo umbi ngwatakalailila. 2-Mpawo kwakazwa mulilo kubusyu bwa-Jehova akubatenta, nkabela bakafwa nkukonya oko kubusyu bwaJehova. 3-Elyo Musa wakaambila Aroni kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova, Njoosalazigwa kuliboonse baswena kulindime akulemekwa kumeso aabantu boonse. Lino Aroni wakaumuna buyo.

4-Mpawo Musa wakaita Misayeli a-Elizafana, bana ba-Uzieli simizyaabo Aroni, wabaambila kuti, Amuboole, mubweze bana bakwanu, mubagwisye kunembo lyabusena busalalisya akubatola anze lyamalabba. 5Nkabela bakaswena afwaafwi akubabweza azibaki zyabo, babatola anze lyamalabba, mbubonya mbuli Musa mbwaakalailila. 6-Mpawo Musa wakaambila Aroni abana bakwe Eleazara a-Itamara kuti, Mutatebezyi masusu aanu nekuba kudeluula zyakusama zyanu, kuti mutafwi, kuti bukali butasikili imbungano yoonse yabantu, Pele bana bakwanu, luzubo loonse lwa-Israyeli, balile nkaambo kakutenta Jehova nkwacita. 7-Alimwi mutazwi kumulyango watente lyambunganino, kuti mutafwi, nkaambo mafuta aakunanika aa-Jehova mpaali alindinywe. Nkabela bakacita mbubonya mbuli Musa mbwaakalailila,

Bapaizi mbubakakasigwa kunywa zikola

8Lino Jehova wakaambila Aroni kuti, 9-Utanywi waini neciba cikola cimwi, yebo abana bako, ciindi cakunjila mutente lyambunganino, kuti mutafwi, Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse. 10-Muleelede kupambukanya zintu zisalalisya azintu zyabuyo, zintu zisofweede azintu zisalala. 11-Alimwi muleelede kwiisya bana ba-Israyeli milao yoonse Jehova njaakabaambila kumulomo wa-Musa,

Zipanzi zyazipaizyo ziligwa bapaizi

12-Lino Musa wakaambila Aroni abana bakwe basyeede, Eleazara aItamara, kuti, Amubweze cipaizyo cabusu cisyaala akati kazipaizyo zitentelwa Jehova, mucilye kacitakwe bumena kumbali lyacipaililo, nkaambo ncintu cisalalisya. 13Muleelede kucilida mubusena busalalisya, nkaambo ncecaabilo cako acaabilo cabana bako akati kazipaizyo zitentelwa Jehova, Nkaambo mbuboobo mbundakalaililwa. 14-Akalo katiti kakuvukuzya, amweendo wacikungu uutuulwa, muleelede kuzilya mubusena busalalisya, yebo abana bako balombe abasimbi boonse, nkaambo nzenzizyo nzimwapegwa, zibe caabilo cako acaabilo cabana bako, akati kazipaizyo zyakutontozya zya bana ba-Israyeli, 15Mweendo wacikungu uutuulwa akatiti kakuvukuzya, bazilete antoomwe azipaizyo zyamafuta zyakutenta, akuzivukauzya kunembo lyaJehova, zibe cipaizyo cakuvukauzya, Cilaba caabilo cako acaabilo cabana bako: ngumulao walyoonse, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.

16-Lino Musa wakabuzisya makani aamugutu wacipaizyo cazibi, wajana kuti katentedwe. Mpawo wakakalalila Eleazara a-Itamara, bana ba-Aroni ibakasyeede, wati, 17-Ino nkaambonzi tamulyi cipaizyo cazibi mubu sena busalalisya? Nkaambo ncecintu cisalala loko, Mwacipegwa kuti mutole zibi zyambungano akumanya milandu yabo kubusyu bwa-Jehova. 18-Amubone! Bulowa bwaco teebwakaletwa mubu sena busalalisya bwamukati, Ncobeni mwaleelede kucilya mubusena busalala, mbubonya mbundakalailila. 19-Nkabela Aroni wakaambila Musa kuti, Bona! Sunu batuula cipaizyo cabo cazibi acipaizyo cabo citentwa kubusyu bwa-Jehova, nekubaboobo makani aali boobo andisikila, Nebakalya cipaizyo cabo cazibi buzuba obuno, sa necakabota mumeso aa-Jehova? 20Amvwe obo, Musa wakakuta.