Search form

Levitiko 10:12

Zipanzi zyazipaizyo ziligwa bapaizi

12Lino Musa wakaambila Aroni abana bakwe basyeede, Eleazara aItamara, kuti, Amubweze cipaizyo cabusu cisyaala akati kazipaizyo zitentelwa Jehova, mucilye kacitakwe bumena kumbali lyacipaililo, nkaambo ncintu cisalalisya.