Search form

Levitiko 10:14

14Akalo katiti kakuvukuzya, amweendo wacikungu uutuulwa, muleelede kuzilya mubusena busalalisya, yebo abana bako balombe abasimbi boonse, nkaambo nzenzizyo nzimwapegwa, zibe caabilo cako acaabilo cabana bako, akati kazipaizyo zyakutontozya zya bana ba-Israyeli,