Search form

Levitiko 10:17

17Ino nkaambonzi tamulyi cipaizyo cazibi mubu sena busalalisya? Nkaambo ncecintu cisalala loko, Mwacipegwa kuti mutole zibi zyambungano akumanya milandu yabo kubusyu bwa-Jehova.