Search form

Levitiko 10:19

19Nkabela Aroni wakaambila Musa kuti, Bona! Sunu batuula cipaizyo cabo cazibi acipaizyo cabo citentwa kubusyu bwa-Jehova, nekubaboobo makani aali boobo andisikila, Nebakalya cipaizyo cabo cazibi buzuba obuno, sa necakabota mumeso aa-Jehova?