Search form

Levitiko 10:3

3Elyo Musa wakaambila Aroni kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova, Njoosalazigwa kuliboonse baswena kulindime akulemekwa kumeso aabantu boonse. Lino Aroni wakaumuna buyo.