Search form

Levitiko 10:4

4Mpawo Musa wakaita Misayeli a-Elizafana, bana ba-Uzieli simizyaabo Aroni, wabaambila kuti, Amuboole, mubweze bana bakwanu, mubagwisye kunembo lyabusena busalalisya akubatola anze lyamalabba.