Search form

Levitiko 10:6

6Mpawo Musa wakaambila Aroni abana bakwe Eleazara a-Itamara kuti, Mutatebezyi masusu aanu nekuba kudeluula zyakusama zyanu, kuti mutafwi, kuti bukali butasikili imbungano yoonse yabantu, Pele bana bakwanu, luzubo loonse lwa-Israyeli, balile nkaambo kakutenta Jehova nkwacita.