Search form

Levitiko 10:7

7Alimwi mutazwi kumulyango watente lyambunganino, kuti mutafwi, nkaambo mafuta aakunanika aa-Jehova mpaali alindinywe. Nkabela bakacita mbubonya mbuli Musa mbwaakalailila,