Search form

Levitiko 10:9

9Utanywi waini neciba cikola cimwi, yebo abana bako, ciindi cakunjila mutente lyambunganino, kuti mutafwi, Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse.