Search form

Levitiko 11:21

21Nekubaboobo akati kabauka bauluka bali amyeendo yone, cilazumizigwa kulya abo bali amyeendo yakusotosya atala lyamaulu aabo.