Search form

Levitiko 11:28

28Amuntu uuyumuna mitunta yabo uleelede kusanzya zyakusama zyakwe akusofwaala mane izuba likabbile. Boonse balatondwa.