Search form

Levitiko 11:32

32Azintu zyoonse ziwidwa mbabo kabafwide zilasofwaala, neciba cibelesyo cazisamu neciba cikobela neliba itobo neliba isaka na cibelesyo cimwi acimwi cibelesegwa milimo, Cileelede kubikwa mumaanzi, cisofwaale mane likubbile izuba; elyo cilasalala.