Search form

Levitiko 11:4

4Nekubaboobo akati kabaabo bajisi insumba zyaanzeene zyaandeene abaabo baselula, aba tabaligwi. Inkamele ilaselula, nekubaboobo tiijisi insumba zyaanzeene, aboobo ilatondwa.