Search form

Levitiko 11:42

42Kufumbwa cikumba abula, akufumbwa ceenda amyeendo yone, akufumbwa cijisi myeendo minji, azinyama zyoonse ziyavula-yavula ansi, taziligwi pe; zilatondwa.