Search form

Levitiko 11:44

44Nkaambo ndime Jehova Leza wanu; amulisalazye, musalale, nkaambo ndasalala mebo, Mutalisofwaazyi acinyama neciba cimwi ciyavula ansi.