Search form

Levitiko 12

Alutumbu mbweelede kulisalazya

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwanakazi uutumbuka mwana mulombe ulasofwaala mazuba aali musanu aabili, mbubonya mbuli mazuba aakutondwa kwakwe. 3-Lino mubuzuba bwamusanu aatatu, ulapalulwa kunyama yalulomo lwakwe. 4Lino mwanakazi unoocibede mubulowa bwakulisalazya kwakwe mazuba aali makumi otatwe aatatu, Atagumi cintu cisalala nanka kunjila mucikombelo mane mazuba aakulisalazya kwakwe azulile. 5Pele na wazyala mwana musimbi ulasofwaala insondo zyobile, mbubonya mbuli kuciindi cakutondwa kwakwe, alimwi unoocibede mubulowa bwakulisalazya kwakwe mazuba aali makumi aali musanu alimwi amusanu abumwi.

6-Amane mazuba aakulisalazya kwakwe, naaba aamwana mulombe naaba aamwana musimbi alete kabelele kajisi mwaka omwe kabe cipaizyo cakutenta, amwana wanziba nanka inkwilimba, ibe cipaizyo cazibi. Azilete kumulyango watente lyambunganino, ape mupaizi, 7-azipaizye kubusyu bwa-Jehova akumanya milandu yakwe, kuti asalazigwe kubulowa bwakwe, Mbuubede mulao wamwanakazi uutumbuka mwana mulombe na mwana musimbi. 8-Pele na wacetaala aboobo takonzyi kujana kabelele, alete inziba zyobile nanka bana bobile bankwilimba, umwi abe wacipaizyo cakutenta aumwi wacipaizyo cazibi. Lino mupaizi amanye milandu yakwe, asalale.