Search form

Levitiko 12:5

5Pele na wazyala mwana musimbi ulasofwaala insondo zyobile, mbubonya mbuli kuciindi cakutondwa kwakwe, alimwi unoocibede mubulowa bwakulisalazya kwakwe mazuba aali makumi aali musanu alimwi amusanu abumwi.