Search form

Levitiko 12:6

6Amane mazuba aakulisalazya kwakwe, naaba aamwana mulombe naaba aamwana musimbi alete kabelele kajisi mwaka omwe kabe cipaizyo cakutenta, amwana wanziba nanka inkwilimba, ibe cipaizyo cazibi. Azilete kumulyango watente lyambunganino, ape mupaizi,